obrázek v hlavičce

Výzvy OP Zaměstnanost

5. výzva OPZ MAS Podchumí - Prorodinná opatření II - MODIFIKACE


MAS Podchlumí, z.s. oznamuje, že dne 16. prosince 2020 byla schválena modifikace výzvy v rámci Operačního programu Zaměstananost s názvem 5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II, číslo výzvy MAS 887/03_16_047/CLLD_16_01_053. K modifikaci výzvy došlo z důvodu navýšení alokace a prodloužení možnosti realizace projektů z důvodu podpoření projektu ze zásobníku. Tím dojde k dočerpání finančních prostředků alokovaných pro toto opatření ve strategii MAS za účelem naplnění cílů SCLLD.
 
Upravená výše alokace: 3 994 157,20 Kč
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30.6.2023
 
Text modifikované výzvy ke stažení zde.
 
Modifikací výzvy č. 5 dojde k podpoře projektu ze zásobníku projektů žadatele ZŠ Na Habru Hořice, s projektem Monte klub.

6. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální služby a sociální začleňování II

Datum zahájení příjmu žádosti je 24.9.2019 od 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.11.2019 v 12:00.

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 14.10.2019 od 13 hodin na OÚ Holovousy. Pozvánku naleznete zde. Prezentaci ze semináře naleznete zde.

Celková alokace na tuto výzvu je 3.163.404 Kč

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Příručka pro vyplnění projektové žádosti v ISKP: http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce a na případné další relevantní dokumenty je součástí textu Výzvy (strana 17-18).

Jediná zaregistrovaná žádost o podporu nesplnila kritéria přijatelnosti. 

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Text Výzvy č. 5 - Sociální služby a sociální začleňování II

Přílohy Výzvy:

Příloha č. 1 - Příručka pro žadatele

Příloha č. 2 - Stanovy spolku MAS Podchlumí, z.s.

Příloha č. 3 - 3a. Jednací řád Výběrové komise MAS Podchlumí, z. s.
                       3b. Jednací řád Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s

Příloha č. 4. Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 6. - 6a – Údaje o sociální službě
                       6b. – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7. Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 6a – Údaje o sociální službě

Příloha č. 8. Etický kodex hodnotitele
 

5. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje dne 28.8.2019 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost:

5. výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II.

Datum zahájení příjmu žádosti je 28.8.2019 od 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 13.12.2019 v 12:00.

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 19.9.2019 od 13 hodin na OÚ Holovousy. Pozvánku naleznete zde, prezentace je k dispozici zde.

Celková alokace na tuto výzvu je 2.468.990 Kč

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Příručka pro vyplnění projektové žádosti v ISKP: http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce a na případné další relevantní dokumenty je součástí textu Výzvy (strana 15-16).

Výběr projektů - zápis z jednání Rady MAS 

Výsledky věcného hodnocení - zápis z Výběrové komise

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Text Výzvy č. 5 - Prorodinná opatření II

Přílohy Výzvy:

Příloha č. 1 - Příručka pro žadatele

Příloha č. 2 - Stanovy MAS Podchlumí

Příloha č. 3a - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 3b - Jednací řád Dozorčí komise

Příloha č. 4 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 5 - Etický kodex hodnotitele

 

3. a 4. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 6.8.2018 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost :

3. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální podnikání

a

4. výzva OPZ MAS Podchlumí - Zaměstnanost

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 6.8.2018 ve 12:00 hodin, datum ukoPříloha č. 5 - Etický kodex hodnotitelenčení příjmu žádostí o podporu je u výzvy Sociální podnikání 8.11.2018 ve 12:00 hodin a u výzvy Zaměstnanost 14.9.2018 ve 12:00 hodin.

Seminář pro žadatele k výzvě Sociální podnikání se bude konat ve čtvrtek 30.8.2018 od 9 hodin, seminář pro žadatele k výzvě Zaměstnanost se bude konat v pátek 31.8.2018 od 9 hodin, oba v knihovně na Obecním úřadě v Holovousích (viz pozvánky níže v Souborech ke stažení).


Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/, orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 výzev.

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767)
• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou těchto výzev MAS.

Součástí tohoto oznámení jsou texty obou výzev a jejich přílohy níže ke stažení. 

 

1. a 2. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 15.11.2017 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost - 1. výzva je zaměřena na Prorodinná opatření a 2. výzva je zaměřena na Sociální služby.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 15.11.2017 ve 12:00 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 8.2.2018 ve 12:00 hodin. (modifikací ukončené datum příjmu žádostí o podporu u obou výzen je 15.3.2018 ve 12:00 hodin

1. VÝZVA: MAS Podchlumí, z.s. – OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Zápis z jednání Výběrové komise - 4.5.2018

Zápis z jednání Výběrová komise - 22.5.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise  - 22.5.2018

Zápis z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Prezenční listina z jednání Rady spolku - 28.5.2018

2. VÝZVA: MAS Podchlumí, z. s. – OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Zápis z jednání Výběrové komise - 4.5.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 22.5.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise - 22.5.2018

Zápis z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Prezenční listina z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Soubory ke stažení