obrázek v hlavičce

Výzvy IROP podporované v SCLLD

Harmonogram výzev IROP na rok 2021 zde 

 

9. výzva - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III

Datum vyhlášení výzvy: 25. 05. 2020 v 12:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 25. 05. 2020 v 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 06. 2020 v 12:00

Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 481 218,00 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

Seznam vybraných projektů

Zápis z jednání Rady spolku - 22.9.2020

Zápis z jednání Výběrové komise - 25.8.2020

Zápis z jendání Výběrové komise - 12.8.2020

Seznam zaregistrovaných projektů

Změna výzvy

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria pro věcné hodnocení

Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Kontrolní listy pro věcné hodnocení

Interní postupy MAS pro IROP

Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 62 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele se uskuteční 02. 06. 2020 v 09:00. Pozvánka na seminář pro žadatele zde. Prezentace zde:

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz. 

7. výzva - IROP - Bezpečnost dopravy II

Datum vyhlášení výzvy: 28.11.2019 v 12:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 28.11.2019 v 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.3.2020

Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 4 603 318,60 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: 

- Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
- Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Seminář pro žadatele bude uspořádán dne 16.1.2020 od 13 hodin v knihovně OÚ Holovousy.

Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu

Zápis z jednání Rady spolku - 17.6.2020

Zápis Výběrová komise - 5.6.2020

Zápis Výběrová komise - 21.5.2020

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy pro věcné hodnocení

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kritéria pro věcné hodnocení

Pozvánka na seminář pro žadatele

Interní postupy MAS pro IROP

Čestné prohlášení ke stavebním pracím ke stažení zde.

Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 53 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele se uskuteční 16.1.2020 v 13:00. Prezentace ze semináře ke stažení zde.

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.

8. výzva - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II

Datum vyhlášení výzvy: 18.11.2019 v 12:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 18.11.2019 v 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.4.2020 v 12:00

Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 481 218,00 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

Kontrolní listy pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy pro věcné hodnocení

Změna výzvy (Jedná se o změnu data a času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 31.12.2019 12:00 na 30.4.2020 12:00, platnou k 5.12.2019.)

Text výzvy

Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Kritéria pro věcné hodnocení

Pozvánka na seminář pro žadatele

Interní postupy MAS pro IROP

Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 62 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele se uskuteční 16.1.2020 v 10:00. Prezentace ze semináře ke stažení zde

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.

 

6.výzva IROP Sociální podnikání

(č. 070/06_16_074/CLLD_16_01_053)

Datum vyhlášení: 22.10.2018 v 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře v MS2014+: 22.10.2018 v 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu v MS+: 31.12. 2018 v 10:00

Alokace výzvy (=celkové způsobilé výdaje): 1 052 630,00 Kč

Typy podporovaných aktivit:

1.Vznik nového sociálního podniku - zalóžením nového podnikatelského subjektu; rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociální podnikem.

2. Rozšíření podniku - v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z náseldujíících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb; rozšíření prostorové kapacity podniku; zavedení nových technologií výroby; zefektivnění procesů podniku.

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Obecná a specifická pravidla ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Text výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a vzor čestného prohlášení žadatele ke stavebním pracím jsou níže v Souborech ke stažení.

Do této výzvy č. 070/06_16_074/CLLD_16_01_053 nebyla přijata žádná žádost o podporu.

 

5. výzva IROP Cyklodoprava
(č. 216/06_16_038/CLLD_16_01_053)

Datum vyhlášení výzvy: 18.9.2018 v 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18.9.2018 v 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29.10.2018 v 10:00

Alokace výzvy MAS (= celkové způsobilé výdaje): 3 757410,00 Kč 

Typy podporovaných projektů: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací:- výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

Obecná a specifická pravidla vč. příloh jsou ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Text výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a vzor čestného prohlášení žadatele ke stavebním pracím jsou níže v Souborech ke stažení.

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2018 od 9 hodin v knihovně obecního úřadu v Holovousích (pozvánka níže ke stažení).

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Zápis z jednání Výběrové komise - 8.1.2019

Zápis z jednání Výběrové komise - 24.1.2019

Zápis z jednání Rady spolku - 13.2.2019

Seznam žádostí o podporu doporučených k financování

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 27.11. 2017 byly vyhlášeny 4 výzvy z Regionálního integrovaného operačního programu - níže je uvedeno jejich zaměření.

Ukončení příjmu žádostí o dotace: 29.1.2018

Změnou č.1 všech 4 výzev došlo k prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31.1.2018, 12:00 hodin. 

Změna byla iniciována řídícím orgánem IROP na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.

Změnou č.2 druhé výzvy IROP "Výzva_IROP_Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb" a změnou č.2 čtvrté výzvy IROP "Výzva_IROP_ Investice do vzdělávání" došlo k navýšení alokace celkových způsobilých výdajů těchto výzev. Více info ZDE.

 

1. výzva_IROP_ Bezpečnost dopravy 

(č. 090/06_16_038/CLLD_16_01_053)

Celková částka dotace pro výzvu: 10 000 000,00 Kč

1. Bezpečnost dopravy

• rekonstrukce a modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. , III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

Je možná kombinace uvedených aktivit. Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

2. Terminály a parkovací systémy

• výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (P+R, K+R, B+R), doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách.

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Zápis z jednání Výběrové komise - 12.4.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 3.5.2018

Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování

Zápis z jednání Rady spolku - 9.5.2018

 

2. výzva_IROP_Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb

(č. 051/06_16_072/CLLD_16_01_053)

Celková částka dotace pro výzvu: 3 000 000,00 Kč

1. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)
- nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních
služeb
- obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
- vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízení, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách
- pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, vč. pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby
- vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství

Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.

2. Sociální bydlení - pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
(Parametry sociálního bydlení se řídí specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, které jsou přílohou výzvy ŘO; pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, rovněž uvedený ve Specifických pravidlech
v příloze výzvy k předkládání žádostí o dotaci).
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Zápis z jednání Výběrové komise - 29.3.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 12.4.2018

Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování

Zápis z jednání Rady spolku - 17.4.2018

 

3. výzva_IROP_ Technika HZS

(č. 027/06_16_076/CLLD_16_01_053)

Celková částka dotace pro výzvu: 1 000 000,00 Kč

Aktivita: Technika pro integrovaný záchranný systém

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

- pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
- pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování

Zápis z jednání Rady spolku - 22.3.2018

 

4. výzva_IROP_ Investice do vzdělávání

(č.078/06_16_075/CLLD_16_01_053)

Celková částka dotace pro výzvu: 2 000 000,00 Kč

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

  • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

- v oblastech komunikace v cizích jazycích
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

  • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
  • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
  • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
  • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

Zápis z jednání Výběrové komise - 29.3.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 12.4.2018

Seznam vybraných žádostí o podporu doporučených k financování

Zápis z jednání Rady spolku - 17.4.2018

 

Dokumenty ke stažení k jednotlivým výzvám jsou zveřejněny níže na této stránce.

K jednotlivým výzvám si žadatelé stáhnou pravidla a přílohy, která MAS Podchlumí přejímá od řídícího orgánu, a to obecná pravidla, vč. příloha a specifická pravidla vč. povinných příloh. Tato pravidla k jednotlivým výzvám jsou zveřejněna na stránkách:

1. výzva - Bezpečná doprava: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

2. výzva - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

3. výzva - Technika HZS: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

4. výzva - Investice do vzdělání: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

5.výzva - Cyklodoprava: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Soubory ke stažení