obrázek v hlavičce

Strategie 2021-2027

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2–3 roky, už je třeba myslet na to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

Předpokladem k tomu je splnění Standardů MAS pro nové období. Dále nás čeká příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 (dále jen „SCLLD“), která po schválení řídícími orgány přinese v dalších letech finanční prostředky z několika operačních programů.

V novém programovém období Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů:
• Integrovaný regionální operační program – IROP,
• Strategický rámec Společné zemědělské politiky – SZP (Intervence: LEADER),
• Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
• Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).
SCLLD se bude skládat z několika částí (analýza, návrhová část, akční plán). V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů dodržován princip „zdola nahoru“, zapojíme do zpracování naší SCLLD veřejnost, tedy komunitu, která v území žije a působí, a to prostřednictvím pracovních skupin. Tato komunita zná nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale umí i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám může přinést vysokou přidanou hodnotu a pomoct rozvíjet náš region efektivně.


Pokud byste se chtěli do tvorby SCLLD aktivně zapojit, neváhejte a přihlaste se na email: burianova@podchlumi.cz.