obrázek v hlavičce

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) je stěžejním strategickým dokumentem pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území MAS Podchlumí, z. s. vycházející z reálných potřeb regionu vzešlých z komunitně vedeného místního rozvoje. Tato metoda se již osvědčila při zpracování Strategického plánu Leader i Integrované rozvojové strategie MAS Podchlumí.

Strategie se zabývá všemi v přípravě poznanými potřebami regionu, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně známy finanční zdroje, odkud pocházejí a kdo byl příjemcem či realizátorem záměrů. V minulém období tzv. Strategické plány Leader obsahovaly pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm přerozdělovala finanční prostředky místním žadatelům. Na rozdíl od toho je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 z hlediska tématiky, finančních zdrojů a možných příjemců integrovaná. To se promítá i do formulace cílů: zatímco MAS mohla mít v SPL za cíl pouze „podporovat“, „napomáhat“ nebo „koordinovat“, SCLLD hovoří přímo o tom, co je potřeba dělat, například „Zlepšit odbornou připravenost zaměstnanců a živnostníků“.

Strategie obsahuje všechny předepsané části. Jednotlivé socioekonomické oblasti jsou rozděleny do čtyř klíčových oblastí – Lidé, Ekonomika, Krajina a prostředí a Spolupráce. Každá klíčová oblast obsahuje dílčí SWOT analýzu, vytvořenou komunitně. Na závěr je uvedena celková SWOT analýza, z ní vycházející analýza potřeb. Jednotlivé prvky SWOT jsou vtěleny do souvisejících analýz.

Návrhová část je vytvořena pro každou klíčovou oblast, obsahující vize, strategické cíle vycházející z analýzy potřeb, dále opatření, specifické cíle a aktivity. Celý postup dokládá jasné propojení analytické části s návrhovou.

Klíčové oblasti strategie odpovídají třem pilířům udržitelného rozvoje: sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu. K nim se někdy přidává čtvrtý pilíř: institucionální kapacita. Do těchto klíčových oblastí se přirozeně rozdělila problematika regionu, kterou jsme analyzovali, i činnost tematických pracovních skupin, které návrhy připravovaly.