obrázek v hlavičce

Proces tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD bylo aktivní zapojení veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či subjektů do její tvorby, které je známé jako komunitní plánování a tvoří stěžejní část komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Tento přístup naplňuje princip LEADER zdola-nahoru (náměty by měly vycházet z podnětů místních venkovských subjektů a občanů, nikoli krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora).

Přípravě procesu zpracování SCLLD komunitním přístupem se MAS Podchlumí zabývala od podzimu 2012 a zvýšenou pozornost věnovala právě procesu veřejné přípravy a projednávání jednotlivých částí SCLLD z důvodu jejího přesnějšího zacílení dle potřeb regionu. Dalšími důvody bylo zapojení všech obcí, občanů a maximálního počtu subjektů z území MAS, zvýšení povědomí o MAS Podchlumí u veřejnosti, zvýšení informovanosti veřejnosti o procesu přípravy a zpracování SCLLD prostřednictvím médií. Veřejnost se mohla zapojit do tvorby strategie několika způsoby (veřejná setkání, dotazníky, osobní návštěvy apod.). Rozšiřována byla také členská základna a místní partnerství o další aktivní členy. 

Kompletní popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do procesu tvorby SCLLD je ke stažení pod článkem.

Soubory ke stažení