obrázek v hlavičce

LEADER

Do roku 2006 byl LEADER jednou ze čtyř iniciativ Evropské unie. Na tuto iniciativu od roku 2007 navazuje přístup LEADER (jako 4. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013).

Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale a znamená Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“. Hlavním smyslem je vyzkoušet nové přístupy a nové metody a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky.

Pro přístup LEADER podle Nařízením Rady 1698/2005 (ze dne 20. září 2005) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV – EAFRD) jsou typické následující prvky (hlavní charakteristické znaky přístupu LEADER):

Je nástrojem, který iniciuje rozvojové aktivity odzdola nahoru (endogenní prvek, kdy je „přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám“).
Podporuje realizaci vysoce kvalitních strategií s multidisciplinárními a interdisciplinárními východisky vedoucími k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí (integrativní prvek, kdy existuje „víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství“).
Zvažuje dlouhodobé a udržitelné potenciály venkovských oblastí (udržitelný prvek, protože LEADER je typický „strategiemi místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určenými pro řádně vymezená subregionální venkovská území“, kdy se u těchto strategií předpokládá, že budou ekonomicky ziskové, sociálně akceptovatelné a příznivé k životnímu prostředí, tj. naplní tři pilíře trvalé udržitelnosti);
Zdůrazňuje více než jiné programy a přístupy v EU roli sociálních sítí (síťový přístup), které usnadňují výměnu zkušeností, znalostí a inovací, proto obohacuje různorodé zúčastněné aktéry, pomáhá jim získávat dovednosti spolupracovat a utvářet místní partnerství (sociální prvek spojený s nehmotnými formami kapitálu, kdy vzniká „partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – MAS“, dochází k „uplatňování inovačních přístupů“, „provádění projektů spolupráce“ a „vytváření sítí místních partnerství“.

Příjemci podpory z LEADERU jsou tzv. místní akční skupiny (MAS) vytvořené na principu partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru daného regionu. Konečným příjemcem podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelské subjekty za podmínky, že působí v území, pro které je strategie připravena. MAS musí zpracovat rozvojovou strategii regionu a poté jsou vybrané nejlépe zpracované strategie, které získají podporu. Vybrané MAS poté vyhlásí výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci svých strategií a vyberou ty, které doporučí k podpoře. Rozhodování o výběru samotných projektů probíhá decentralizovaně přímo v regionech – místních akčních skupinách.