obrázek v hlavičce

Místní akční plán vzdělávání I

Projekt Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) je založen na vybudování  funkčního partnerství  aktérů rozvíjející předškolní a školní vzdělávání a na vybudování udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání ve vymezeném regionu. MAP je součástí tzv. akce KLIMA primárně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání povede k řešení místně specifických problémů a potřeb.

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017
Projekt MAP řeší absenci dlouhodobého systémového přístupu k rozvoji vzdělávání na úrovni škol ve vymezeném území pro realizaci MAP v ORP Hořice, která by byla podporována jednotnou koncepcí metodické podpory v souladu se systémovými opatřeními na úrovních vyšších. A to tak, aby ve výsledku z dlouhodobého hlediska vedla ke komplexním pozitivním změnám ve vzdělávání. V regionu působí mateřských a základních 24 škol a další instituce. Školám často chybí vize rozvoje odrážející potřeby, které by vyplývaly ze společného dialogu, koordinované spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území. Kompetence učitelů a ředitelů není v tomto směru rozvíjena ani motivována systémem financování a nevhodným zacílením na konkurenci vzdělávacích institucí. Motivace pedagogů k zajištění kvality všech škol není ani známou ani sdílenou hodnotou. V důsledku toho nefunguje trvalá a otevřená zpětná vazba ke zřizovatelům a uživatelům.
Jen málo jsou zapojovány další zájmové skupiny ovlivňující oblast vzdělávání, nevyužívá se plně potenciál regionu a ekonomika spolupracujícího partnerství, kde se mohou investice, znalosti, změny a zkušenosti sdílet v udržitelném systému.
Rodiče, nestátní organizace a sociální služby nejsou aktivně zapojovány do spolupráce se školou a neformálními vzdělávacími organizacemi. V území projektu MAP nebylo doposud budováno partnerství, které by definovalo největší problémy v území a zároveň model, jak tyto problémy na úrovni škol formou návazných projektů řešit pro zlepšení celého místního vzdělávacího systému.
Projekt MAP řeší tyto jmenované problémy koncepčně s apelem na jejich udržitelnost a maximální provázanost s úrovní systémovou, s primárním cílem rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.