obrázek v hlavičce

Komunitní projednávání SCLLD21+

Na této stránce jsou uveřejňovány výstupy z komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí pro období 2021 - 2027 (SCLLD) .

Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD bylo aktivní zapojení veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či subjektů do její tvorby, které je známé jako komunitní plánování a tvoří stěžejní část komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Tento přístup naplňuje princip LEADER zdola-nahoru (náměty by měly vycházet z podnětů místních venkovských subjektů a občanů, nikoli krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora).

AKTUÁLNĚ PRACUJEME NA  KONCEPČNÍ ČÁSTI SCLLD21+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SWOT analýza

Analytická data, dotazníková šetření, mid-term evaluace z r. 2019 a SWOT analýza z r. 2016 - to byly zdroje pro aktualizaci SWOT analýzy. Vaše připomínky nám pomohou k tomu, aby byla SWOT co nejvíce pravdivá a odrážející aktuální stav v regionu Podchlumí. Připomínkujte SWOT (zde) do 25. dubna 2021 na emailu burianova@podchlumi.cz. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky dotazníkových šetření budou zveřejněny zde po ukončení dotazování a zpracování jejich výsledků.

Průzkum problémů, potřeb a potenciálu v MAS Podchlumí + mapování absorpční kapacity území (sběr projektových záměrů)

Veřejnost, členové MAS a různé cílové skupiny, subjekty měli možnost zapojit se do dotazníkových šetření:

Dotazník pro občany MAS Podchlumí

Dotazník pro neziskové organizace MAS Podchlumí

Dotazník pro podnikatelskou sféru v MAS Podchlumí

Dotazník pro starosty obcí MAS Podchlumí

Dotazník byl zaslán jednotlivým cílovým skupinám emailem, byl zveřejněn na Facebooku MAS Podchlumí, MAP Hořice a sdílen dalšími organizacemi. Publikován byl také na webu města Hořice a v aktualitách MAS Podchlumí. 

Termín uzavření dotazování: 21.3.2021.

LOSOVÁNÍ O REGIONÁLNÍ PRODUKT! ZDE

150 občanů, 32 podnikatelů, 14 neziskových organizací a 36 starostů obcí. Tolik z Vás se zapojilo svým názorem v dotazníkovém šetření do rozvoje regionu Podchlumí. Děkujeme všem, kteří přispěli a výhercům GRATULUJEME! Výsledky dotazníkového šetření již brzy zveřejníme na tomto místě.