obrázek v hlavičce

Další dotační možnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo v rámci Státního programu na podpor úspor energie pro rok 2017
výzvu na realizaci

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.

Výdaje na optimalizaci řídícího systému VO budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
Lhůty pro podávání žádostí
- termín zahájení příjmu žádostí od 1.2.2017
- termín ukončení příjmu žádostí je 28.2.2017!

Žádosti, včetně požadovaných příloh, se podávají prostřednictvím portálu Ministerstva financí http://dotace.edssmvs.cz do termínu uvedeného ve výzvě a následně musí být vytištěná a žadatelem podepsaná verze žádosti včetně požadovaných příloh zaslána poštou v uzavřené obálce, která bude viditelně označena „Státní program EFEKT 2, aktivita 1A, výzva č. 2/2017, - NEOTEVÍRAT“

Listinná podoba žádosti musí být doručena na adresu vyhlašovatele nejpozději do 7 dnů od konečného termínu pro podávání žádostí.

Žádosti je mimo jiné možné doručit osobně v pracovní dny na podatelnu MPO od 9:00 do 16:00 hod.

Žadatelé:
 obce
 městské části
 společnosti 100 % vlastněné obcí či městskou částí

Max. výše dotace:
2 mil. Kč

Dotace je 50% celkových způsobilých výdajů – tj. max. výše CZV nepřesáhne 4 mil. Kč.

Realizací investic musí být dosažena úspora energie u rekonstruované části minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh v průměru za poslední tři roky.
Dotace nespadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis.

Dotace je investiční jednoletá – na období 1.1.2017 do 31.12.2017

Termín ukončení realizace nejpozději do 31.12.2017.

ODBORNÉ PODKLADY JE NUTNÉ ZPRACOVAT V SOULADU S METODICKÝM POKYNEM PRO ŽADATELE O DOTACI NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ.

Způsob předložení žádosti o dotaci a jejích příloh jsou popsány ve výzvě a v metodických pokynech


Podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76454
 

Národní program Životní prostředí

Oprávněnými žadateli ve všech níže uvedených výzvách jsou obce.

2. Výzva 8/16 - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Cílem Výzvy je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti. 
 
Termín podání žádostí je do 30.6.2017 do 14 hodin nejpozději do vyčerpání alokace
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.
 

3. Výzva 10/16 - Zeleň do měst a obcí

Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.
 
Termín podání žádostí je do 28. února 2017 do 14 hodin
 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů, nejvýše však:
  • pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je max. 2 mil Kč,
  • pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je max. 250 tis. Kč.

 4.  Výzva 10/16 – Likvidace nepotřebných vrtů

Cílem výzvy je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

Termín podání žádostí je do 28. dubna 2017 do 14 hodin

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.
Dotace může být poskytnuta maximálně do výše alokace této Výzvy, která činí 20 mil. Kč
 
 Více na webu:
 
Stručný přehled je možné nalézti rovněž v přiloženém dokumentu na stránce dole.
 
 
Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje a dále jsou posyktovány na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Více na webu:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

Podrobnosti o jednotlivých dotačních možnostech jsou ve stručné podobě rovněž k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

 

Nadace VIA

Nadace VIA poskytuje granty a další formy podpory (semináře a workshopy, ucelené vzdělávací cykly, služby konzultantů a koučů, poukazy na technickou asistenci atd.) širokému spektru zájemců z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací a obcí.

Více na webu: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora

 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 a každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Více na webu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

 

Nadace Partnerství

Více na webu: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

 

Nadace Agrofert

Více na webu: http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/