obrázek v hlavičce

Další dotační možnosti

Operační program Životní prostředí

Dne 17. 4. 2018 proběhl informační seminář na nové aktivity v rámci OP Životní prostředí.

Prezentaci i s případými kontakty naleznete na odkazu níže.

Prezentace 17. 4. 2018

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dne 11.10.2017 dotační výzvy podprogramu pro Podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2018

Podprogram je členěn na 7 dotačních titulů (DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT č. 7 – Podpora rozvoje strategických průmyslových zón
 

Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).
Žádosti je možné podávat kontinuálně na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad.
 

Podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

EFEKT 2017 – 2021, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2018

Cílem Výzvy je snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích
Termín výzvy: do 15.12.2017
Žadatelé:

 • obce,
 • městské části
 • společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí

Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
 

Podporované aktivity:

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích.
Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Podrobnosti naleznete na adrese:
http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76454

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem Výzvy je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci.

Termín výzvy: od 16.10.2017 do 31.1.2018

Žadatelé:

 • obce, jejichž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
Předmětnou akci není možné dotovat z jiných programů financovaných ze státního rozpočtu nebo programů spolufinancovaných z prostředků EU.
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje.

Podporované aktivity:
Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů

Podrobnosti naleznete na adrese:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2018

Národní program životního prostředí

Výzva č. 17 - Domovní čistírny odpadních vod

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Termín výzvy: od 16.10.2017 do 30.6.2019, nejpozději však do vyčerpání alokace

Žadatelé:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
 • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
 • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Podporované aktivity:

 • realizace soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
 • realizace technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Podrobnosti naleznete zde:

https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/906/18288/detail/text-vyzvy-c-17-2017---domovni-cistirny-odpadnich-vod/

 Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje a dále jsou posyktovány na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Více na webu:

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

Podrobnosti o jednotlivých dotačních možnostech jsou ve stručné podobě rovněž k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

 

Nadace VIA

Nadace VIA poskytuje granty a další formy podpory (semináře a workshopy, ucelené vzdělávací cykly, služby konzultantů a koučů, poukazy na technickou asistenci atd.) širokému spektru zájemců z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací a obcí.

Více na webu: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora

 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 a každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Více na webu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

 

Nadace Partnerství

Více na webu: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy

 

Nadace Agrofert

Více na webu: http://www.nadace-agrofert.cz/pruvodce/