obrázek v hlavičce

10. výzva IROP na INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ vyhlášena!

Datum: 08.07.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Alokace výzvy MAS (= celkové způsobilé výdaje): 2 074 935,00 Kč

Podporované aktivity: AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),
- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,
- služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
- spolků zajišťujících předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Projekty zaměřené na mateřské školy, zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

AKTIVITA INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb.)


- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc
rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ ZDĚLÁVÁNÍ:
- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. 

 

Veškeré informace na http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/.