obrázek v hlavičce

Sešli jsme se u kulatého stolu

Datum: 14.02.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
V Hořicích MAP vzdělávání uspořádal setkání ředitelů škol, jejich zástupců, výchovných poradců a zřizovatelů

Sešli jsme se u kulatého stolu
 Únor je měsíc, který je plný kulturních akcí a setkání, protože dlouhé večery k tomu přímo vybízejí. I my jsme jedno takové setkání uspořádali. Sešli jsme se u kulatého stolu (který byl ve skutečnosti obdélníkový) s dámami a pány ve funkcích ředitelů a ředitelek, jejich zástupců a výchovných poradců a poradkyň ze základních škol a mateřských školek v naší oblasti MAS Podchlumí. Sešlo se nás hodně a program byl opravdu obsáhlý.
 Už dopředu jsme pozvané účastníky obeslali seznamem okruhů a témat, kterým jsme se chtěli věnovat. Bylo to proto, aby se každý mohl dopředu zamyslet nad možným řešením určité problematiky. Tento seznam okruhů a témat vznikl jako produkt činnosti pracovních skupin – tedy skupin pedagogů, rodičů a dalších zájemců. Tato seskupení se snaží hledat a pojmenovat jednotlivosti, které souvisí se vzděláváním v naší oblasti. Postupně se zamýšlejí, co by se dalo uskutečnit a zlepšit v krátkém horizontu nebo naopak, co momentálně vyřešit skutečně nejde – kvůli zákonům, nedostatku financí apod.
 Na programu se tedy objevily tyto otázky:
1) Větší spolupráce škol, místně ukotvené vzdělávání, společný kalendář akcí, společné akce více škol.
2) Rozvinout osobnostní podporu pedagogů a týmů, odborný mentoring, odborná supervize, otázky financování, spolupráce, informovanosti a dostupnosti.
3) Jídelna jako vzor stravování, její zapojení do programů zdravého stravování, řešení otázky dostupnosti.
4) Sdílený projektový manažer, dotační poradenství, zvýšení estetiky a funkčnosti školních budov a hřišť, vybavenost pomůckami.
5) Posílit zapojení rodičů, respektující přístup všech (rodič-dítě-učitel-instituce), sdílení zkušeností se zapojením rodičů.
6) Alternativní třída – příležitost ve městě nebo v regionu.
Za dobu trvání projektu se snažíme o postupné řešení alespoň dílčích částí u jednotlivých problematik. Sami přicházíme s návrhy, které představitelům školských zařízení předkládáme, žádáme je o spolupráci a pomoc.
V bodě 1) podporujeme široké zapojení všech organizací v kalendáři akcí, který na adrese www.horice.org spravuje město. Pokud budou všechny organizace své akce takto zveřejňovat, bude informovanost občanů větší.
V bodě 2) jsme zorganizovali už celou řadu odborných seminářů pro pedagogy i širokou veřejnost. Proběhly dvě besedy s výchovnou a psychologickou tematikou, čtyři odborné semináře pro učitele. V brzké době budou následovat další. Jako vysoce aktuální se ukázala nutnost spolupráce škol a školek s externími odborníky – např. logoped či psycholog – a záludná otázka „Kde na to vzít?“
V bodě 3) přednesli členové pracovní skupiny celou škálu zajímavých informací týkajících se zdravého stravování, které zpracovali do brožury (najdete na http://www.maspodchlumi.cz/data/File/MAP/stravovani-ve-skolach8.pdf) Navíc připravili dotazník, který najdete na adrese http://www.maspodchlumi.cz/dotaznik-jidelny/, který se snaží zmapovat názory rodičů ohledně stravování ve školních jídelnách. Problémem se jeví i organizace stravování starších žáků z hořických škol.
V bodě 4) jsme řešili především nemožnost v dohledné době finančně zajistit takové služby pro naši oblast.
V bodě 5) jsme hledali příklady dobré praxe, které by stály za další rozpracování.
V bodě 6) jsme si připomněli setkání, které MAS Podchlumí zorganizovalo začátkem prosince. Tato beseda byla určena pedagogům, rodičům i ostatní veřejnosti. Společně s přizvanými odborníky jsme se zamýšleli nad fungováním alternativních škol, nad případnou možností vzniku takové třídy i tady u nás.
V závěru „kulatého stolu“ – po dvou hodinách jednání – jsme se shodli na tom, že je nutné postupně jednotlivá témata řešit, nebo alespoň posouvat směrem k řešení a že je potřeba se takto občas sejít a věci si vyjasňovat.
Jednotlivé oblasti aktivit, které fungují v rámci projektu, budou probíhat i nadále. A pokud vás osobně zajímá, co dalšího MAS Podchlumí, z.s. v rámci projektu MAP vzdělávání pro ORP Hořice v nejbližší době chystá, najdete aktuální informace v kalendáři akcí na adrese www.horice.org . a na adrese http://www.maspodchlumi.cz/map-mistni-akcni-plan-vzdelavani/