obrázek v hlavičce

Reorganizace MAS Podchlumí

Datum: 17.12.2014
  | 
Kategorie: Aktuality
Aktuality po jednání Valné hromady 2. 12. 2014.

Dne 2. prosince 2014 Valná hromada MAS Podchlumí schválila několik důležitých skutečností:

1) Změna právní formy místní akční skupiny - s účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy o.s. do nového občanského zákoníku. Stávající o. s. jsou převedeny do spolkového rejstříku. Změněn byl také název místní akční skupiny z "Podchumí o.s." na "MAS Podchlumí, z. s.".

2) Reorganizace členské základny – došlo ke vstupu nových i vystoupení některých původních členů MAS - viz záložka Členská základna a zájmové skupiny.

3) Rozšíření územní působnosti o obec Třebihošť (okres Trutnov) – viz záložka O nás.

4) V souvislosti s žádostí o splnění standardů MAS Podchlumí pro další programové období 2014-2020 došlo k aktualizaci Stanov, a k vytvoření Pravidel pro členství, Jednacího a volebního řádu – viz záložka Dokumenty MAS.

5) Volba zájmových skupin a členů zájmových skupin – zájmové skupiny jsou tvořeny členy MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Skupiny byly vytvořeny rozdělením aktivit strategie do dílčích celků tak, aby každá aktivita a opatření spadala do jedné zájmové skupiny. Tímto způsobem bylo stanoveno 6 zájmových skupin, přičemž žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Blíže viz záložka Členská základna a zájmové skupiny.

6) Volby do rozhodovacích orgánů – byli zvoleni členové Rady spolku, Dozorčí komise a Výběrové komise. Novou předsedkyní MAS Podchlumí se stala Mgr. Jana Němečková. Blíže viz záložka Rozhodovací orgány. Blíže viz záložka Rozhodovací orgány.

7) Novými pracovníky MAS jsou Ing. Kateřina Burianová a Bc. Jakub Krátký – viz záložka Kontakty.

Podrobnější informace k těmto i dalším bodům jednání jsou k dispozici v zápise z Valné hromady v záložce Dokumenty MAS/Zápisy a monitoring.