obrázek v hlavičce

Nové výzvy PRV vyhlášeny!

Datum: 27.01.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Opatření I.1.1.1 a I.1.3.1

V termínu od 26.1.2015 – 9.2.2015 bude probíhat mimořádný příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR do opatření:

- I.1.1.1. MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
- I.1.3.1. PŘIDÁVÁNÍ HODNOTY ZEMĚDĚLSKÝM A POTRAVINÁŘSKÝM PRODUKTŮM


I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
Podpora bude zaměřena na investice do strojů a zařízení sloužící k zemědělské výrobě. Bude rozděleno více než 700mil. Kč.

Základní podmínky:

 O dotaci může žádat:
- Zemědělský podnikatel - právnická nebo fyzická osoba, která podniká minimálně 2 roky v prvovýrobě a je zapsána do evidence zemědělského podnikatele.
- Mladý začínající zemědělec – fyzická osoba ve věku 18-39 let, zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele maximálně 16 měsíců a vlastní nebo nejméně do 3 let dosáhne minimální zemědělskou kvalifikaci
 Žadatel smí podat maximálně jednu žádost
 Pořizovaný stroj musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele – posuzuje se rok 2014
 Žadatel je povinen projekt zrealizovat a podat žádost o proplacení do 30.6.2015
 Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření I.1.3.1 činí 90 mil. Kč za období 2007 - 2013

Příklady pořizovaných strojů a technologií:

- Stroje pro zpracování půdy - Stroje pro založení a ošetřování porostu
- Stroje pro sklizeň - Stroje pro pěstování brambor
- Stroje pro pěstování zeleniny /kromě brambor/ - Stroje pro pěstování chmele
- Stroje pro pěstování ovoce - Stroje pro školkařskou výrobu
- Stroje pro pěstování révy vinné - Stroje pro pěstování okrasných rostlin
- Stroje pro pěstování LAKR - Stroje pro živočišnou výrobu
- Technologie v rámci živočišné výroby - Technologie v rámci

O co můžete žádat i Vy:

Až o 60% z 0,2 – 15 mil. Kč uznatelných nákladů


I.1.3.1. PŘIDÁVÁNÍ HODNOTY ZEMĚDĚLSKÝM A POTRAVINÁŘSKÝM PRODUKTŮM
V tomto kole bude rozděleno více než 200 mil. Kč.

O co můžete žádat i Vy:

až 50% z 0,1 – 30 mil. Kč uznatelných nákladů

Základní podmínky:

Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve zněni pozdějších předpisů nebo Nařízení Rady č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu o společné organizaci trhu s chmelem.
Zemědělský podnikatel, musí mít předmět činnosti v souladu s § 2 e, odst. 3, písm. e, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předmětu činnosti musí mít uvedeno: „úprava, zpracování a prodej vlastni produkce zemědělské výroby“ nebo „zemědělská výroba“.
Výrobce krmiv, kterého definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace může byt i zemědělský podnikatel, který má zároveň v předmětu činnosti výrobu krmiv.
Žadatel je povinen projekt zrealizovat a podat žádost o proplacení do 30.6.2015
Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopatření I.1.3.1 činí 90 mil. Kč za období 2007 – 2013

Příklady výdajů na které může být poskytnuta dotace:
Preference bude dána strojům a technologiím, které se týkají zpracování masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Mezi způsobilé výdaje pak byly zařazeny pouze vybrané rychle realizovatelné investice z oblasti zpracování. Z dotace jsou vyjmuty stavební práce.
– technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracovaní zemědělských a potravinářských produktů
– nákup zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování
kvality včetně technologii souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozorněni na nebezpečné
potraviny
– investice ke zlepšování a monitorovaní kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně
provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) max. do výše 1 mil. Kč
– investice spojené s vývojem a aplikaci nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a
technologii v zemědělsko-potravinářské výrobě

Příklady možností čerpání dotace:

technologie pro zpracování hroznů a výroby vína, zpracování mléka, výroby sýra, čaje, zpracování masa, medu, zeleniny, třídění a balení ovoce, čištění zrnin, sušárna hub, šrotovací linka, výroba krmiv

PRAVIDLA A VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE na www.szif.cz