obrázek v hlavičce

Dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016

Datum: 11.01.2016
  | 
Kategorie: Aktuality
Ministerstvo zemědělství

Dne 6.ledna 2016 byl vyhlášen dotační program č. 16 z tzv. Zásad Ministerstva zemědělství ČR pro rok 2016" (dotace z rozpočtu ČR). Zásady jsou vyhlašovány každým rokem a jsou určeny většinou pro zemědělce nebo vzdělávací subjekty, nyní je však nově vyhlášen i dotační titul na kulturní dědictví

Z tohoto programu je možno žádat o tyto dotace:
16 A Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (kapličky, křížové cesty, zvoničky, boží muka, kříže, sochy, hřbitovy a hřbitovní zdi,..) - které nejsou chráněnými kulturními památkami, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou na soukromém oploceném pozemku
- subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel pozemku na němž objekt stojí
- min. dotace 15 000 Kč, max. 700 000 Kč

16 B Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru původně sloužících k hospodářským účelům, v obcích do 5 tis. obyvatel, nejsou chráněnými památkami, realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu (obecní sýpky, špýchary, sušárny, kulturně cenné budovy zemědělské výroby,..)
- subjekt: obce, spolky, vlastník objektu, o.p.s, zájmová sdružení PO, vlastník nebo uživatel pozemku na němž objekt stojí
- min. dotace 100 000 Kč, max. 700 000 Kč


16 C Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
- subjekt: muzeum
- min. dotace 30 000 Kč, max. 400 000 Kč

16 D Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
- subjekt: obce do 5 tis. obyvatel, podnikatel v zemědělské výrobě
- min. dotace 30 000 Kč, max. 200 000 Kč


Dotace: max. 70 % skutečně vynaložených , uznatelných nákladů (výše se odvíjí od počtu žádostí a disponibilních fin. prostředků,
Termín podání: do 15.3.2016 (na SZIF, oddělení příjmu žádostí a LPIS - OPŽL dle sídla nebo trvalého bydliště žadatele - to jsou bývalé zemědělské agentury v každém okrese)
Termín ukončení (zaplacení a předložení dokladů) - do 30.9.2016

 

Více na www:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/